Kassan vakuutusmaksu on 1,10 % vakuutetun työnantajalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 40 € kuukaudessa tai 20,00 € kahdessa viikossa. Palkattoman poissaolon ajan vakuutusmaksu on 40 € kuukaudessa.

Palkkaa ja eläkettä (osatyökyvyttömyyseläkettä, osittaista varhennettua vanhuuseläkettä tai täyttä vanhuuseläkettä) samanaikaisesti saavalta henkilöltä, joka on vastaavasti vähentänyt työntekoaan työnantajan palveluksessa, peritään vakuutusmaksu sekä palkasta että eläkkeestä.
Vakuutusmaksu on 1,1 % palkasta ja 1,1 % eläketulosta palkkakausikohtaiset enimmäis- ja vähimmäismäärät huomioiden. Eläketulosta perittävän vakuutusmaksun kassa laskuttaa vakuutetulta takautuvasti.

Vakuutetun tulee ilmoittaa kuukauden kuluessa palkattoman poissaolon alkamisesta vakuutusmaksun maksamisesta koko poissaolon ajalta.

Kassan hallitus voi hakemuksesta vapauttaa vakuutetun vakuutusmaksun suorittamisvelvollisuudesta palkattoman poissaolon ajalta. Maksuvapautuksen aikana vakuutetulla ei ole oikeutta näiden sääntöjen 13 §:n mukaisiin lisäetuuksiin eikä myöskään ajalta, jolloin hän laiminlyö vakuutusmaksun suorittamisen.


Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä vakuutusmaksua.

HUOM!


Palkattoman poissaolon (esim. lomautuksen, vuorottelu- ja hoitovapaan) aikana kassan lisäetuudet pysyvät voimassa vain jos vakuutusmaksu on suoritettu ko. ajalta.

Ilmoita palkattomasta poissaolosta ja sen ajan vakuutusmaksun maksamisesta tällä lomakkeella

Voit lähettää ilmoituksen joko postitse tai sähköpostitse.


Katso kassan sääntöjen pykälät 7 ja 8.

Lisätietoja asiasta puh. 02-8240 677