Kassan jäsenmaksu on 1,10 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 25,00 € kuukaudessa.

Muusta syystä kuin sairaudesta johtuvalla palkattomalla lomalla olevalta jäseneltä tai kuntoutustukea saavalta jäseneltä peritään jäsenmaksua 25,00 € kuukaudessa. Jos palkaton loma alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään suhteellinen osuus koko kuukauden maksusta.

Jäsenen tulee ilmoittaa kuukauden kuluessa palkattoman vapaan alkamisesta jäsenmaksun maksamisesta koko loman ajalta.

Kassan hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta palkattoman loman ajalta. Jäsenellä ei maksuvapautuksen aikana ole oikeutta näiden sääntöjen 13 - 15 §:n mukaisiin lisäetuuksiin eikä myöskään ajalta, jolloin hän laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.


Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä jäsenmaksua.


HUOM!

Palkattoman vapaan (esim. lomautuksen, vuorotteluvapaan, hoitovapaan) aikana kassan lisäetuudet
pysyvät voimassa vain jos jäsenmaksu on suorittettu ko. vapaan ajalta.

Korvausten hakeminen -välilehden lomakkeista voit tulostaa lomakkeen, jolla ilmoitat kassaan palkattomasta vapaasta.

Ilmoituksen voit lähettää postitse tai sähköpostilla.


Katso kassan sääntöjen pykälät 7 ja 8.

Lisätietoja asiasta puh. 02-8240 677